ภาพกิจกรรม - ผลงาน

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 เปิดอ่าน 13 ครั้ง , โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 31 ก.ค. 2562 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562