สำนักปลัดเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564)


ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 5 ,โดย

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีออนไลน์ ประจำปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ทุกหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 33 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน