สำนักปลัดเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2562


ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2562 เปิดอ่าน 225 ,โดย

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น นายอนุชัย ศรีสม ประธานสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

แผนแม่บท-ICT-ทต.สิริเวียงชัย 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย admin

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย admin

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 45 ครั้ง โดย งานธุรการ

ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 66 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน