สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่


ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 68 ,โดย

ประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จะออกบริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 8-16 ตุลาคม 2563 วัน เวลา ตามตารางนะคะ

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

คำแถลงนโยบาย เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 84 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 82 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 82 ครั้ง โดย งานธุรการ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 58 ครั้ง โดย งานนิติการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 84 ครั้ง โดย admin