สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 11 ,โดย

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม - กันยายน 2565 ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ดังนี้ ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สูงอายุ

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เอกสารหลักฐานการลงทะเบียน

1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง)

 

มาลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ทุกหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 95 ครั้ง โดย งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย admin