สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน 11 ,โดย

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รับลงทะเบียนคนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และคนพิการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โดยลงทะเบียนในเดือนใดจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) และคนพิการ  ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ

  (1) มีสัญชาติไทย

  (2) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

  (3) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

  (4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

 

หลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียนผู้พิการ

 (1)บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

 (2) บัตรประจำตัวคนพิการ

 (3) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

 (4) สมุดบัญชีเงินฝาก

 

มาลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินความพิการแทน ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ทุกหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 95 ครั้ง โดย งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย admin