สำนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์เวรยามรักษาการณ์ และการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ


ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 9 ,โดย

สำนักปลัดเทศบาล อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ทุกหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 95 ครั้ง โดย งานธุรการ