web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในสำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย งานบริหารงานทั่วไป

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 71 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 114 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวชนสตรี และเยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 50

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 83 ครั้ง โดย งานบริหารงานทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 98 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 18 บ้านด้ายท่าล้อ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 37 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 22 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 62 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณสะพานข้างบ้านเลขที่ 115 จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 75 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านด้าย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 - เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 61 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 7 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 53 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบริเวณร่องโพธิ์เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 63 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 67 ครั้ง โดย งานพัสดุ

news

ขอเชิญรับสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ ตู้ฮ่วมใจปั๋นสุข ยิ่งเติม ยิ่งสุข บริเวณด้านหน้าศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น อบจ.เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังแรก)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 17:46:58 นาที

news

น้องๆหนูๆ เตรียมเปิดเรียน โรงเรียนจะต้องดำเนินการ 6 แนวทาง ดังนี้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:07:03 นาที

news

2 กระทรวงจับมือ สร้างมาตรฐานท่องเที่ยวมั่นใจปลอดภัยด้วยสาธารณสุข มอบสัญลักษณ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:49:53 นาที

news

จังหวัดเชียงราย ต้อนรับผู้เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต นำเข้าสู่กระบวนการกักตัว Local Quarantine จำนวน 26 คน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:49:52 นาที

news

มอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้กองปุ๊ พลีชีพสยบจ่าคลั่งกราดยิงที่โคราช

วันที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:48:08 นาที

news

ธพว. ชู สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชนสู้ โควิด-19

วันที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:35:42 นาที

news

ครม.เห็นชอบเพิ่มอีก 1,575 อัตรากำลังโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง รองรับผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 4.6แสนคน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2020 เวลา 11:29:27 นาที

news

ห่างกันสักพัก เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวกับ 7สถานที่ท่องเที่ยวสวยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:00:53 นาที

news

รวมภาพพิธีถวายสักการะพระธาตุดอยตุง พิธีนมัสการและสรงน้ำ และพิธีห่มผ้าพระธาตุดอยตุง

วันที่ 08 มีนาคม 2020 เวลา 12:47:01 นาที

news

ภาพขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะพระธาตุดอยตุง และ 18 ชาติติพันธุ์ (08-03-63)

วันที่ 08 มีนาคม 2020 เวลา 12:25:09 นาที

news

ประมวลภาพ พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง เนื่องในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563

วันที่ 08 มีนาคม 2020 เวลา 09:33:26 นาที

news

รวมพลคนเกิดวันอังคาร เนื่องในงานประเพณีพระนอน 6 เป็ง (วันนี้) 8 มีนาคม 2563

วันที่ 08 มีนาคม 2020 เวลา 09:21:51 นาที

news

ภาพบรรยากาศ พิธีเดินจาริกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุง ในงาน 2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 07 มีนาคม 2020 เวลา 15:28:51 นาที

news

ภาพบรรยากาศ(วันนี้) พิธีสืบชะตาหลวงในงาน รวมพลคนเกิดปีกุน (กุญชร) และทุกราศี เนื่องในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 ของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 07 มีนาคม 2020 เวลา 14:48:36 นาที

news

MTW (ASIA) และ ททท. เปิดเวทีรับสมัคร Miss Tourism World Thailand 2020 ร่วมค้นหาทูตการท่องเที่ยวประเทศไทย

วันที่ 04 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:59:28 นาที

news

เฮงลิสซิ่ง เปิดบริการชำระค่างวด 24 ชั่วโมง ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 03 มีนาคม 2020 เวลา 09:01:48 นาที

news

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลาน พระธาตุดอยตุง เฉลิมฉลองครบรอบ 2002 ปีพระธาตุดอยตุง ด้วยพลังศรัทธาของชนทุกหมู่เหล่า

วันที่ 02 มีนาคม 2020 เวลา 10:29:51 นาที

news

พี่บัณฑิตแสดงบัตรนักศึกษารับบัตรกำนัลอัดรูป 1 แถม 1ฟรี ชั้น G เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย

วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 13:55:35 นาที

news

ฟรีคอนเสิร์ต Chiang Rai street art winter

วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:47:49 นาที

news

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ทิพจักราธิวงศ์ เจ้าเจ็ดตน บนแผ่นดินเชียงราย

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 11:21:11 นาที

news

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:08:02 นาที

news

บริษัท สหปราจีนบุรีอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด รับ ช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:50:08 นาที

news

พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ อำเภอแม่สาย น้ำจำ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:12:01 นาที

news

หจก.กระจกรถยนต์พรประเสริฐการช่าง รับสมัครช่างติดตั้งกระจกรถยนต์ 2 ตำแหน่ง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:11:29 นาที

news

คุมอง เชียงราย (สาขา ตรงข้ามร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์) รับสมัครครูผู้ช่วยตรวจงานภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:04:16 นาที

news

โรงแรมแกรนด์ วิสต้า รับสมัครพนักงาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:03:56 นาที

news

บจก. ตันติพงษ์เทรดดิ้ง รับสมัคร พนักงาน ยกปูน เหล็ก 1 ตำแหน่ง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:03:00 นาที

news

อีซูซุเชียงราย สาขาศรีทรายมูล รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานขาย หลายอัตรา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:00:57 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 28/05/2020 เวลา 16:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 29.1 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 67 %
ความกดอากาศ : 1003.84 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชั่วโมงที่แล้วมามีฝนธรรมดาตก
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:39 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:56 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 18 ครั้ง

40%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 19 ครั้ง

42.22%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง

11.11%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

6.67%