web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 41 ครั้ง โดย admin

ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง อัตราภาษีป้าย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 58 ครั้ง โดย admin

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 113 ครั้ง โดย งานธุรการ

แผนแม่บท-ICT-ทต.สิริเวียงชัย 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทสบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 2/2563

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 18 บ้านด้ายท่าล้อ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 257 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 385 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 432 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณสะพานข้างบ้านเลขที่ 115 จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 464 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 7 ห้อง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศปรับแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรณีเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์) สำนักปลัดเทศบาล โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) จำนวน 4 ตัว

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมพนังกันดิน บริเวณ ซอย 5 เชื่อม ซอย 6 หมู่ที่ 14 บ้านไชยปราการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 83 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศปรับแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ผด.2) กองคลัง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 176 ครั้ง โดย admin

ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน เมษายน 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 303 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 - เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 343 ครั้ง โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ โดย admin

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้าย จำนวน 7 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 0 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่องจ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารและบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายพัสดุ,ควบคุมและดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สิน และงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย กองคลังเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันท

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารและบันทึกปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเข้าโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย กองค

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 1 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารและบันทึกปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐) และงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - มีนาคม

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

งานพัสดุ 2563

-- รอเพิ่มข้อมูล --
-- รอเพิ่มข้อมูล --
-- รอเพิ่มข้อมูล --
-- รอเพิ่มข้อมูล --

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 16/01/2021 เวลา 07:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 13.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 94 %
ความกดอากาศ : 1013.22 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 4.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:57 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:04 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 19 ครั้ง

39.58%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 21 ครั้ง

43.75%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง

10.42%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

6.25%

บริการประชาชน

:: รอเพิ่มข้อมูล ::
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
:: รอเพิ่มข้อมูล ::

แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย