web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานบริหารงานทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 31 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ( รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 41 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

แจ้งประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (รถสูบส้วม)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 38 ครั้ง โดย งานธุรการ

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 41 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตามแบบของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 31 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 23 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 33 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบริเวณร่องโพธิ์เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิ์งาม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 35 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 7 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบริเวณร่องโพธิ์เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย งานพัสดุ

news

ผู้ว่าฯ เชียงรายประกาศ "60 วัน ปลอดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด" ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2563 พบเห็น จับ ปรับ จริง

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:49:27 นาที

news

ขนส่งเชียงราย เชิญชวนรถโดยสารขอรับรองมาตรฐาน Q-Bus

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:37:23 นาที

news

สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:15:13 นาที

news

สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:10:19 นาที

news

เริ่มแล้วกับงานนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ 2020 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น G แกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลเชียงราย

วันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 09:44:47 นาที

news

โครงการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 18-20 มีนาคม 2563

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:17:27 นาที

news

ฝนหลวงเริ่มแล้ว 17 ก.พ.63 วันแรก

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:34:02 นาที

news

ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:56:31 นาที

news

ภาพสวยๆจากงานบอลลูน 2020

วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:47:56 นาที

news

แถลงข่าวงาน Light festive Episode 1 : Falling From The Sky ปรากฏการณ์จากฟากฟ้า

วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:41:41 นาที

news

รวมบรรยากาศวันแรกของ งานกาดศิลป์ สไตล์ล้านนา สายอาร์ต ห้ามพลาด !!

วันที่ 08 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 11:04:41 นาที

news

พิธีห่มผ้าพระธาตุวังซาง เนื่องในวัน มาฆบูชา ณ พุทธสถานพระธาตุวังซาง ต.ริมกก จ.เชียงราย

วันที่ 07 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 12:09:18 นาที

news

ร่วมงาน Art กับงาน อาชีวะสร้างศิลป์ วิจิตรศิลป์สร้างคน

วันที่ 05 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 16:08:58 นาที

news

วันวาเลนไทน์ ชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสเกาะกลางแม่น้ำโขง ที่อ.เวียงแก่น ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกแห่งเดียวในไทย

วันที่ 05 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 11:49:43 นาที

news

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ทิพจักราธิวงศ์ เจ้าเจ็ดตน บนแผ่นดินเชียงราย

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 11:21:11 นาที

news

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:08:02 นาที

news

จังหวัดเชียงรายเชิญชวนนักวิ่ง นักปั่น สายบุญ ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 2002 ปี พระธาตุเจ้าดอยตุง

วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 15:03:12 นาที

news

CR Bus บริการรับ-ส่งเที่ยวงานบอลลูน สิงห์ปาร์ค

วันที่ 04 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:46:51 นาที

news

กิจกรรมรับบัตรฟรี เที่ยวงานบอลลูน จากสิงห์ปาร์ค

วันที่ 04 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:20:06 นาที

news

มาสนุกกันในงาน FOOD FUN FEST เทศกาลแห่งความสุขและอาหารอร่อย

วันที่ 04 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 09:47:57 นาที

news

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานการกุศล ๔ ประสานปั่นฮอมบุญ ครั้งที่ 1

วันที่ 28 มกราคม 2020 เวลา 13:15:05 นาที

news

โรงแรมบีทู ไนท์บาซาร์ เชียงราย (สันคอกช้าง) รับสมัครแม่บ้าน

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 17:14:38 นาที

news

รับสมัครพนักงานขายน้ำ นราชาชัก สาขา ธนพิริยะเด่นห้า

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 17:16:09 นาที

news

โรงแรมเวียงอินทร์ รับสมัครหนักงานเพิ่มหลายตำแหน่ง ดังนี้

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 17:16:29 นาที

news

แป้นเกล็ดวิลล่า อีโค ฮิล รีสอร์ท รับสมัครพนักงานต้อนรับชาย หญิง

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 17:18:38 นาที

news

สมาร์ท เบรน สาขารอบเวียง รับสมัครครูผู้สอน 2 ตำแหน่ง (PartTime)

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:21:20 นาที

news

ร้านสำเพ็งเชียงรายจำหน่ายวัสดุคุรุภัณฑ์ทางการศึกษา รับสมัครพนักงานพาสทาม ชาย 8 หญิง 3

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:20:28 นาที

news

ร้าน BumShopping รับสมัครพนักงานหญิง จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:15:48 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 20/02/2020 เวลา 10:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 23.0 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 70 %
ความกดอากาศ : 1018.74 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออก ความเร็ว 3.7 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:45 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:23 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 18 ครั้ง

40%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 19 ครั้ง

42.22%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง

11.11%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

6.67%