web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลาง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัฒนาชุมชน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 51 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 37 ครั้ง โดย งานบริหารงานทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 50 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ( รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 37 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 62 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 18 บ้านด้ายท่าล้อ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณสะพานข้างบ้านเลขที่ 115 จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 1 หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 7 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบริเวณร่องโพธิ์เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 41 ครั้ง โดย งานพัสดุ

news

มาตรการการตั้งด่านตรวจการเข้า-ออก จังหวัดเชียงราย

วันที่ 02 เมษายน 2020 เวลา 00:42:34 นาที

news

คำสั่งฉบับที่ 5/2563 ปิดบ้านปางผักฮี้ ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 เมษายน 2563

วันที่ 02 เมษายน 2020 เวลา 00:30:59 นาที

news

ผู้ประสงค์จะยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน และ บริษัท ให้ลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด -19

วันที่ 01 เมษายน 2020 เวลา 12:43:23 นาที

news

เหล่ากาดชาดจังหวัดเชียงรายเชิญชวนชาวเชียงรายร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 01 เมษายน 2020 เวลา 12:33:02 นาที

news

ผปก.ท่องเที่ยวเชียงรายจ่อปิด 80 โรงแรม 120 ร้านอาหาร เมษา 63 หลบภัยโควิดพบผู้ว่าฯวอนรัฐช่วยเยียวยานัดคุยธนาคารชะลอหนี้

วันที่ 01 เมษายน 2020 เวลา 12:21:18 นาที

news

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายขยายเวลาดำเนินการต่อภาษีและตรวจสภาพรถออกไปจนกว่าจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

วันที่ 31 มีนาคม 2020 เวลา 16:45:30 นาที

news

เชียงราย ลุ้นผลตรวจโควิด 3 ราย นศ.อาชีวะ-เทคโนฯ เจ๋งทำอุปกรณ์ช่วยแพทย์พยาบาล

วันที่ 31 มีนาคม 2020 เวลา 15:34:40 นาที

news

รวมภาพพิธีถวายสักการะพระธาตุดอยตุง พิธีนมัสการและสรงน้ำ และพิธีห่มผ้าพระธาตุดอยตุง

วันที่ 08 มีนาคม 2020 เวลา 12:47:01 นาที

news

ภาพขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะพระธาตุดอยตุง และ 18 ชาติติพันธุ์ (08-03-63)

วันที่ 08 มีนาคม 2020 เวลา 12:25:09 นาที

news

ประมวลภาพ พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง เนื่องในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563

วันที่ 08 มีนาคม 2020 เวลา 09:33:26 นาที

news

รวมพลคนเกิดวันอังคาร เนื่องในงานประเพณีพระนอน 6 เป็ง (วันนี้) 8 มีนาคม 2563

วันที่ 08 มีนาคม 2020 เวลา 09:21:51 นาที

news

ภาพบรรยากาศ พิธีเดินจาริกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุง ในงาน 2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 07 มีนาคม 2020 เวลา 15:28:51 นาที

news

ภาพบรรยากาศ(วันนี้) พิธีสืบชะตาหลวงในงาน รวมพลคนเกิดปีกุน (กุญชร) และทุกราศี เนื่องในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 ของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 07 มีนาคม 2020 เวลา 14:48:36 นาที

news

กำหนดการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2563

วันที่ 04 มีนาคม 2020 เวลา 14:09:25 นาที

news

เฮงลิสซิ่ง เปิดบริการชำระค่างวด 24 ชั่วโมง ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

วันที่ 03 มีนาคม 2020 เวลา 09:01:48 นาที

news

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลาน พระธาตุดอยตุง เฉลิมฉลองครบรอบ 2002 ปีพระธาตุดอยตุง ด้วยพลังศรัทธาของชนทุกหมู่เหล่า

วันที่ 02 มีนาคม 2020 เวลา 10:29:51 นาที

news

พี่บัณฑิตแสดงบัตรนักศึกษารับบัตรกำนัลอัดรูป 1 แถม 1ฟรี ชั้น G เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย

วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 13:55:35 นาที

news

ฟรีคอนเสิร์ต Chiang Rai street art winter

วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:47:49 นาที

news

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ทิพจักราธิวงศ์ เจ้าเจ็ดตน บนแผ่นดินเชียงราย

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 11:21:11 นาที

news

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:08:02 นาที

news

จังหวัดเชียงรายเชิญชวนนักวิ่ง นักปั่น สายบุญ ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 2002 ปี พระธาตุเจ้าดอยตุง

วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 15:03:12 นาที

news

โชว์รูมรถยนต์ เอ็มจี และซูบารุ เชียงราย แยกฝั่งหมิ่น (รับสมัครพนักงานหลายอัตรา)

วันที่ 01 เมษายน 2020 เวลา 16:18:48 นาที

news

จักรวาลพานิชตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รับสมัครพนักงานช่าง

วันที่ 01 เมษายน 2020 เวลา 16:04:13 นาที

news

MenClub Chiangrai สำนักงานย่อยเชียงราย รับสมัครพนักงานชาย 10 อัตรา

วันที่ 01 เมษายน 2020 เวลา 16:03:34 นาที

news

โรงเรียนอารียาวิทย์ รับสมัครครูระดับปฐมวัย

วันที่ 31 มีนาคม 2020 เวลา 15:00:25 นาที

news

Foodman เชียงรายรับสมัครร้านค้าและ Rider เข้าร่วม

วันที่ 31 มีนาคม 2020 เวลา 14:59:31 นาที

news

บริษัท คลิค เอสเตท จำกัด รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่จัดซื้อ Foreman โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง แม่บ้านประจำสำนักงาน Part Time

วันที่ 31 มีนาคม 2020 เวลา 09:39:16 นาที

news

บุษยาออโต้เช็ค สถานตรวจสภาพรถเอกชน รับสมัครช่างตรวจสภาพรถ

วันที่ 31 มีนาคม 2020 เวลา 09:38:30 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 01/04/2020 เวลา 07:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 19.9 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 80 %
ความกดอากาศ : 1009.31 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 2.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:11 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:36 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 18 ครั้ง

40%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 19 ครั้ง

42.22%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง

11.11%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

6.67%