web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 77 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 105 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงขัย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 44 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 45 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 74 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

“โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 52 ครั้ง โดย งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 107 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.62 - เดือน ก.ย. 62

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย admin

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกขยะจำนวน 1 คัน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยสำเร็จรูป จำนวน 1 เตา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะมูลฝอยสำเร็จรูป จำนวน 1 เตา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย admin

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย admin

news

ประชาสัมพันธ์อันตรายการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงและช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

วันที่ 20 ตุลาคม 2019 เวลา 00:22:46 นาที

news

งานฤดูหนาวและของดี อำเภอแม่สาย ประจำปี 2562

วันที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 10:55:41 นาที

news

ขอเชิญชวน ร่วมสร้างฝันให้กับน้อง

วันที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 08:51:26 นาที

news

เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

วันที่ 18 ตุลาคม 2019 เวลา 11:40:14 นาที

news

อ.เฉลิมชัย เผยเรื่องจริงจากสิ่งศักดิ์สิทธิเหนือธรรมชาติ จุดเริ่มต้นสร้าง อุทยานพระพิฆเนศ ถ่ายทอดสู่โชว์มัลติมีเดียระดับโลก วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส 22 พย.นี้

วันที่ 18 ตุลาคม 2019 เวลา 11:29:49 นาที

news

ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ในโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

วันที่ 17 ตุลาคม 2019 เวลา 10:00:20 นาที

news

จังหวัดเชียงราย รับสมัครผู้ที่สนใจ อบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่น

วันที่ 16 ตุลาคม 2019 เวลา 08:52:01 นาที

news

ขอเชิญเที่ยวงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29

วันที่ 20 ตุลาคม 2019 เวลา 00:11:01 นาที

news

ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง อำเภอเชียงแสน ประจำปี 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2019 เวลา 09:12:46 นาที

news

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี 2562 ฉลองครบรอบ 60 ปี มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์

วันที่ 10 ตุลาคม 2019 เวลา 09:10:23 นาที

news

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ชวนช้อปในงาน Start up festival 2019

วันที่ 10 ตุลาคม 2019 เวลา 09:06:05 นาที

news

ขอเชิญชมคอนเสิร์ต ช่อง3 สนุกบุกทั่วไทย ในโครงการ ส่งความสุข ต้อนรับลมหนาว ส่งเสริมการท่องเทียวเชียงราย

วันที่ 10 ตุลาคม 2019 เวลา 09:03:59 นาที

news

ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2019 เวลา 08:57:09 นาที

news

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019

วันที่ 10 ตุลาคม 2019 เวลา 08:48:16 นาที

news

TIF and FOOD PACK ASIAand2019 @ CHIANGMAI

วันที่ 16 ตุลาคม 2019 เวลา 12:06:28 นาที

news

Central and UNICEF Together For Every Child

วันที่ 10 ตุลาคม 2019 เวลา 09:27:37 นาที

news

AIS esports battle challenge การแข่งขันสำหรับคอเกม PUBG Mobile ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 320,000 บาท

วันที่ 30 กัันยายน 2019 เวลา 15:17:22 นาที

news

โตโยต้าเชียงรายขอเชิญร่วมชม ศึกมวยไทยมาราธอน ไฮลักซ์ รีโว่

วันที่ 30 กัันยายน 2019 เวลา 09:33:23 นาที

news

โตโยต้าเชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 27 กัันยายน 2019 เวลา 13:28:45 นาที

news

เปิดให้บริการห้องรับรองภายในประเทศ ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 19 ตุลาคมนี้

วันที่ 26 กัันยายน 2019 เวลา 14:24:18 นาที

news

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ในงาน เดิน วิ่ง ปั่น วันสถาปนา 29 กันยายน 2562

วันที่ 25 กัันยายน 2019 เวลา 08:47:46 นาที

news

โรงแรม โมรา รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง (ด่วน)

วันที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 16:22:00 นาที

news

Bed Bike Poshtel โฮสเทลใกล้ไนท์บาซ่า รับสมัครพนักงานต้อนรับ

วันที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 16:17:26 นาที

news

ร้านยาโยอิ เซ็นทรัลเชียงราย รับสมัครพนักงาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 14:59:17 นาที

news

บริษัท AUSSIE OIL จำกัด รับสมัครพนักงานขายประจำบูท

วันที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 13:54:51 นาที

news

วิสาหกิจชุมชนแม่สรวยเมล่อน รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 13:19:28 นาที

news

โรงแรมอินคำ เชียงราย รับสมัครพนักงาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 12:51:14 นาที

news

หจก.ย่งเฮงเชียงราย สาขาแม่จัน ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและซูซูกิ รับสมัครพนักงานช่างบริการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 11:25:45 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 20/10/2019 เวลา 07:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 22.8 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 93 %
ความกดอากาศ : 1015.37 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 7.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:16 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:55 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 18 ครั้ง

40.91%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 18 ครั้ง

40.91%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง

11.36%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

6.82%