web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

พัฒนาสิริเวียงชัย ใส่ใจมวลประชา สนับสนุนการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า นำพาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยฯ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย admin

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 118 ครั้ง โดย admin

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 57 ครั้ง โดย admin

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ที่ 715 - 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 47 ครั้ง โดย admin

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 39 ครั้ง โดย admin

การประชุมประชาคมระดับตำบล พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 190 ครั้ง โดย admin

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยขอประชาสัมพันธ์ ข้อความประกาศประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 89 ครั้ง โดย admin

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนการดำเนินงาน - นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทสบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 - 2566

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทสบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 3/2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับที่ 2/2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประกอบพิธีและเทพื้น คสล. บริเวณสุสานบ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 12 ตำบลเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประกอบพิธีและเทพื้น คสล.บริเวณสุสานบ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประกอบพิธีและก่อส้างห้องน้ำบริเวณสุสานบ้านศรีเวียง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานพัสดุ

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประกาศผู้ชนะจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าศาลาชมวิวหนองหลวง พร้อมเทลานจอดรถ หมู่ที่ 6

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าศาลาชมวิวหนองหลวง พร้อมเทลานจอดรถ หมู่ที่ 6

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรรียน ช่วงปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 12 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (แทนตำแหน่งที่ว่าลง) เขตเลือกตั้งที่ 1

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสนาม (ม้าหิน)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเตียงเหล็กคอนโด 2 ชั้น

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 23 ครั้ง โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลิริเวียงชัย (แบบ 2) และแผนจัดหาพัสดุ(แบบ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการหาพัสดุ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - มกราคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง จ้างเหมาจัดทำคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF จำนวน 46 เล่ม

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารเคมีพ่นหมอกควัน เดลต้าเมทริน ๑% ปริมาณบรรจุ ๑ ลิตรต่อขวด จำนวน ๑๘ ขวด

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา) จำนวน 25 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) จำนวน 23 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ สขร.1 เรื่อง ซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำฐานศาลเจ้าที่ (ศาลตา-ยาย) จำนวน 14 รายการ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง โดย งานพัสดุ

งานพัสดุ 2563

-- รอเพิ่มข้อมูล --
-- รอเพิ่มข้อมูล --
-- รอเพิ่มข้อมูล --
-- รอเพิ่มข้อมูล --

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย


แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 58 ครั้ง

49.57%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 22 ครั้ง

18.8%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 6 ครั้ง

5.13%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 31 ครั้ง

26.5%

บริการประชาชน

:: รอเพิ่มข้อมูล ::
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
:: รอเพิ่มข้อมูล ::

แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น