web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 56 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (แรงงาน) เพื่อเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การออกบริการเคลื่อนที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระภาษีฯ และค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย งานธุรการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปักหลักแสดงแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณรอบหนองหลวง โดยใช้เสาคอนกรีตอัดแรง ที่ตั้ง ม.6 บ้านปง หมู่ที่ 16 บ.หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย admin

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.2 บ.ร่องบัวลอย เชื่อม ม.6 บ.ปง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 19 ครั้ง โดย admin

ประกาศเปิดเผยราตคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย 3/2 หมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 27 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 11 บ้านหนองหล่ม

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 42 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 38 ครั้ง โดย admin

ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 11 ครั้ง โดย admin

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 - พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย admin

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 11 บ้านหนองหล่ม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง โดย admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 11 บ้านหนองหล่ม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย admin

news

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมแห่ต้นเทียนพรรษา สืบสานประเพณี ถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2019 เวลา 22:25:51 นาที

news

ทีมอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ชนะทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1 ต่อ 0

วันที่ 15 กรกฎาคม 2019 เวลา 00:29:44 นาที

news

ยุทธการฟ้าสาง จังหวัดเชียงราย ตรวจค้นโกดังลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและเป็นอันตราย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2019 เวลา 23:39:05 นาที

news

รับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

วันที่ 14 กรกฎาคม 2019 เวลา 19:03:30 นาที

news

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ส่งมอบและเปิดป้ายอาคารเรียน KUSANONE

วันที่ 14 กรกฎาคม 2019 เวลา 10:51:37 นาที

news

ททท.เชียงราย จัดกิจกรรม วันเดียวเที่ยวฟรี @พะเยา รับสมัครด่วน!!

วันที่ 12 กรกฎาคม 2019 เวลา 16:54:37 นาที

news

จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2552 ครบรอบ 24 ปี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2019 เวลา 15:21:49 นาที

news

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ 13 กรกฎาคม 2019 เวลา 15:14:52 นาที

news

เชิญเที่ยวงานวันลำไย กระท้อน ของดีตำบลห้วยสัก ประจำปี 2562

วันที่ 13 กรกฎาคม 2019 เวลา 00:12:42 นาที

news

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯสมเด็จย่า

วันที่ 12 กรกฎาคม 2019 เวลา 14:46:42 นาที

news

ขอเชิญชวนร่วม งานคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10

วันที่ 11 กรกฎาคม 2019 เวลา 01:37:21 นาที

news

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชายแดน 31 ก.ค.-4 ส.ค 2562 นี้

วันที่ 09 กรกฎาคม 2019 เวลา 12:18:26 นาที

news

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562

วันที่ 01 กรกฎาคม 2019 เวลา 23:25:25 นาที

news

เทศกาลข้าวเชียงราย

วันที่ 18 มิถุนายน 2019 เวลา 10:11:55 นาที

news

พบกับงาน พีพีทีวี 36 เสียงสนั่นเมือง 19-20 ก.ค.นี้ที่เซ็นทรัลฯเชียงราย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2019 เวลา 00:07:33 นาที

news

งาน CHIANG KHONG PRE MARATHON RUN FOR FRIENDSHIP 2019

วันที่ 12 กรกฎาคม 2019 เวลา 15:31:14 นาที

news

ขอเชิญร่วมงาน Chiang Rai Tea and Coffee Trail Run 2019

วันที่ 12 กรกฎาคม 2019 เวลา 14:54:59 นาที

news

มหกรรมศูนย์รวม ECOMMERCE เคลื่อนที่ทั่วไทย ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2019 เวลา 14:17:24 นาที

news

ขอเชิญร่วมงาน แม่คุณภาพ ครั้งที่ 5 กับกิจกรรม Work shop โยคะสำหรับคุณแม่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2019 เวลา 09:02:05 นาที

news

งานสัมมนาฯ หัวข้อ

วันที่ 08 กรกฎาคม 2019 เวลา 16:14:01 นาที

news

สามัคคี คือพลัง มาร่วมเดินวิ่งกัน ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคมนี้ ที่งานวิ่ง

วันที่ 05 กรกฎาคม 2019 เวลา 11:59:50 นาที

news

ร้านยาวัชระโอสถ รับสมัครเภสัชPart time 1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัช Part time 1 ตำแหน่ง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2019 เวลา 17:05:18 นาที

news

โรงเเรมเฮอริเทจ เชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2019 เวลา 15:52:23 นาที

news

Okra cafe รับสมัครพนักงานทำความสะอาด เสริฟ ล้างจาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2019 เวลา 15:18:11 นาที

news

โรงแรม รสา บูทีค เชียงราย ต้องการรับสมัครพนักงานต้อนรับส่วนหน้า รอบดึก

วันที่ 15 กรกฎาคม 2019 เวลา 14:59:08 นาที

news

บ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานส่งเอกสาร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2019 เวลา 14:44:55 นาที

news

Elephant Valley Thailand รับสมัคร เจ้าหน้าที่นำเที่ยวภายในปางช้าง (English speaking Sanctuary Tour Guide)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2019 เวลา 14:06:33 นาที

news

บริษัท บ้านไอศครีม จำกัด (เนสท์เล่ไอศกรีม) รับสมัครผู้ช่วยพนักงานขาย 2 ตำแหน่ง (มากคะ)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2019 เวลา 13:40:38 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 10/07/2019 เวลา 22:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 25.4 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 88 %
ความกดอากาศ : 1007.17 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ ความเร็ว 5.6 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชั่วโมงที่แล้วมามีฝนธรรมดาตก
ฝนสะสมวันนี้ : 3.8 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:49 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 19:04 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 17 ครั้ง

42.5%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 16 ครั้ง

40%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง

10%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

7.5%