web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 29 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (แรงงาน) เพื่อเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 33 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 35 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การออกบริการเคลื่อนที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระภาษีฯ และค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย งานธุรการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.2 บ.ร่องบัวลอย เชื่อม ม.6 บ.ปง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

ประกาศเปิดเผยราตคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย 3/2 หมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 11 บ้านหนองหล่ม

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย admin

ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปง

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง โดย admin

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 11 บ้านหนองหล่ม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย 11 บ้านหนองหล่ม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย admin

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เมษายน 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย admin

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานภายในเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ 7 บ้านด้านกู่แก้ว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย admin

news

ประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอิรวดี-แม่โขง-เจ้าพระยา ครั้งที่ 4

วันที่ 14 มิถุนายน 2019 เวลา 10:03:12 นาที

news

พบเศษซากโครงกระดูกถูกไฟเผาไหม้ ในสวนป่ากิ่วทัพยั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2019 เวลา 08:53:36 นาที

news

ประชาชนชาวเชียงราย เข้าร่วม มินิมาราธอน 2562 รวมพลคนรักกีฬา อย่างคับคั่ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2019 เวลา 09:06:24 นาที

news

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กำหนดการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 11:53:01 นาที

news

แม่สาย! ควบ13 ม้าซ้อมใหญ่รณรงค์ร่วมกิจกรรม THAM LUANG CAVE DAY BikeandRun 2019

วันที่ 09 มิถุนายน 2019 เวลา 15:03:34 นาที

news

ภาพ "แอ่วเจียงฮายม่วนใจ" โดนใจกรรมการ คว้ารางวัล ที่1

วันที่ 09 มิถุนายน 2019 เวลา 14:54:23 นาที

news

ภาพบรรยากาศงานแข่งขันวิ่ง เชียงราย ไนท์ รัน CHIANGRAI NIGHTRUN : Lighting In The City

วันที่ 09 มิถุนายน 2019 เวลา 14:16:59 นาที

news

PLAY GROUND สนามเด็กเล่น (ปี2) @CentralPlaza Chiangrai

วันที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 11:37:28 นาที

news

เชิญชวนร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ถ้ำหลวงกับกิจกรรม Thunluang Bike and Run 2019

วันที่ 09 มิถุนายน 2019 เวลา 15:28:53 นาที

news

โตโยต้าเชียงราย จัดกิจกรรม

วันที่ 06 มิถุนายน 2019 เวลา 16:08:03 นาที

news

เชิญชวนขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 47 ปี DKT มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันที่ 04 มิถุนายน 2019 เวลา 12:06:37 นาที

news

ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งการกุศลในงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2019 เวลา 09:59:40 นาที

news

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ขอเชิญเที่ยวงานเชียงราย ลานนาเวลเนส Lanna Wellness

วันที่ 31 พฤษภาคม 2019 เวลา 00:47:25 นาที

news

ขอเชิญร่วมประกวด (วงตนตรีสตริง) ในกิจกรรม ลานดนตรี ลานวัฒนธรรม ลานชุมชน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:24:37 นาที

news

หจก.โทเทิ่ลอินเตอร์ พลัส รับสมัครพนักงาน ที่สุด

วันที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 23:55:53 นาที

news

บริษัท คลิค เอสเตท จำกัด รับสมัครผู้รับเหมางานก่อสร้าง

วันที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 16:08:03 นาที

news

บริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัด รับสมัครพนักงาน QC 1 ตำแหน่ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 16:06:18 นาที

news

บริษัท กวงยู จำกัด (vivo) รับสมัคร ช่างซ่อมโทรศัพท์ประจำศูนย์ Service เชียงราย 1 ตำแหน่ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 15:55:01 นาที

news

บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

วันที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 15:36:18 นาที

news

รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง หอพักหญิงศุภญา หน้าม.ราชภัฎชร.

วันที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 15:34:07 นาที

news

ภูใจใสเมาท์เท่น รีสอร์ต รับสมัครพนักงาน แผนก Food Beverage ตำแหน่ง Food Beverage Manager

วันที่ 14 มิถุนายน 2019 เวลา 13:38:40 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 15/06/2019 เวลา 22:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 29.1 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 69 %
ความกดอากาศ : 1004.00 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันตก ความเร็ว 3.7 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 12.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชั่วโมงที่แล้วมามีฝนธรรมดาตก
ฝนสะสมวันนี้ : N/A มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:40 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 19:02 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 16 ครั้ง

41.03%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 16 ครั้ง

41.03%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง

10.26%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

7.69%