web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสิิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง โดย admin

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 55 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 33 ครั้ง โดย งานธุรการ

การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 64 ครั้ง โดย งานธุรการ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในสำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 79 ครั้ง โดย งานบริหารงานทั่วไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 18 บ้านด้ายท่าล้อ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 62 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 108 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน โดยจัดทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 151 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณสะพานข้างบ้านเลขที่ 115 จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 165 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะมูลฝอยสำเร็จรูป จำนวน 1 เตา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน เมษายน 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 31 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 - เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 96 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 15 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มกราคม 2563

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 69 ครั้ง โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ โดย งานพัสดุ

download

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ โดย admin

download

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ โดย admin


Warning: simplexml_load_file(http://www.chiangraifocus.com/rss/nlocal.xml) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 93

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.chiangraifocus.com/rss/nlocal.xml" in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 93

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 95

Warning: simplexml_load_file(http://www.chiangraifocus.com/rss/ntravel.xml) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 93

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.chiangraifocus.com/rss/ntravel.xml" in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 93

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 95

Warning: simplexml_load_file(http://www.chiangraifocus.com/rss/news_business.xml) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 93

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.chiangraifocus.com/rss/news_business.xml" in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 93

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 95

Warning: simplexml_load_file(http://www.chiangraifocus.com/rss/job.xml) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 93

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.chiangraifocus.com/rss/job.xml" in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 93

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/siriwiang/domains/siriwiangchai.go.th/public_html/inc/rest.php on line 95

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 08/07/2020 เวลา 07:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 24.6 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 95 %
ความกดอากาศ : 1008.40 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออก ความเร็ว 1.9 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 10.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีฝนธรรมดา ขนาดเบา ตกเป็นระยะ ๆ
ฝนสะสมวันนี้ : 20.9 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 05:47 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 19:05 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 19 ครั้ง

41.3%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 19 ครั้ง

41.3%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง

10.87%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

6.52%