web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 55 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 35 ครั้ง โดย งานบริหารเจ้าหน้าที่

“โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 36 ครั้ง โดย งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 95 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 55 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (แรงงาน) เพื่อเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 72 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 66 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยสำเร็จรูป จำนวน 1 เตา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 5 ครั้ง โดย งานพัสดุ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมารถแบ็คโฮล เพื่อขุดหลุมและฝังกลบ เศษขยะมูลฝอย บริเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ที่ 16

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 9 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมารถแบ็คโฮล เพื่อขุดหลุมและฝังกลบ เศษขยะมูลฝอย บริเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ที่ 16

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮล เพื่อขุดหลุมและฝังกลบเศษขยะมูลฝอยบริเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย หมู่ที่ 16

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 7 ครั้ง โดย งานพัสดุ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว-ฝายชัยสมบัติ

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 22 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะมูลฝอยสำเร็จรูป จำนวน 1 เตา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 8 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย admin

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย admin

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย admin

news

ททท.ตอกย้ำภาพลักษณ์เชียงราย เมืองแห่งชาและกาแฟ จัดงาน Amazing Brew and Blend

วันที่ 14 กัันยายน 2019 เวลา 09:44:18 นาที

news

พิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวบ้านศิลปิน วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ที่ผ่านมา

วันที่ 11 กัันยายน 2019 เวลา 10:17:58 นาที

news

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศสำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส

วันที่ 10 กัันยายน 2019 เวลา 13:46:33 นาที

news

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย

วันที่ 09 กัันยายน 2019 เวลา 16:44:09 นาที

news

ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ 07 กัันยายน 2019 เวลา 15:36:00 นาที

news

ประกาศจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สามารถใช้งานเครื่องทดสอบภาคทฤษฎี E-exam (สอบใบขับขี่) ได้แล้ววันนี้

วันที่ 06 กัันยายน 2019 เวลา 12:22:28 นาที

news

นิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินน้อย ขัวคิดส์ ครั้งที่ 1

วันที่ 06 กัันยายน 2019 เวลา 12:06:56 นาที

news

ขอเชิญเที่ยวงาน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก ในวันที่ 13 - 15 กันยายน นี้ ณ ฝูงบิน 416 เชียงราย

วันที่ 10 กัันยายน 2019 เวลา 12:45:17 นาที

news

เที่ยวงาน ตลาดวิถีไทย เก๋ไก๋ สไลด์เดอร์ วันนี้ - 11 กันยายน นี้

วันที่ 05 กัันยายน 2019 เวลา 10:56:35 นาที

news

ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก 5-9 กันยายนนี้

วันที่ 04 กัันยายน 2019 เวลา 13:46:39 นาที

news

ตลาดประชารัฐ Modern Trade 2019 วันที่ 11-15 กันยายน นี้

วันที่ 03 กัันยายน 2019 เวลา 13:30:32 นาที

news

ททท.จัดงาน Amazing Brew and Blend @ Chiangrai เทศกาลสุดฟินที่รวมสุดยอดชากาแฟทั่วไทยไว้งานเดียว 13-15ก.ย.นี้

วันที่ 03 กัันยายน 2019 เวลา 11:50:16 นาที

news

ขอเชิญเที่ยวงาน Amazing Brew and Blend Chiang Rai

วันที่ 30 สิงหาคม 2019 เวลา 12:39:35 นาที

news

สะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี้ สถานที่ท่องเที่ยวสุด Wow ใน อ.แม่สาย

วันที่ 28 สิงหาคม 2019 เวลา 11:56:48 นาที

news

ขอเชิญสัมผัส และทดลองขับ ALL-NEW MAZDA3 พร้อมกัน วันที่ 18-22 ก.ย. นี้

วันที่ 14 กัันยายน 2019 เวลา 16:10:55 นาที

news

ขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการ ศรีบุรินทร์ ปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนเด็กกำพร้า วัดจอเจริญสุขุมวาท

วันที่ 12 กัันยายน 2019 เวลา 15:29:24 นาที

news

ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลนครเชียงรายคัพ ประจำปี 2562

วันที่ 09 กัันยายน 2019 เวลา 16:14:46 นาที

news

พบกับความน่ารักของสัตว์แปลก ในงาน Amazing PET SHOW 2019 - Love Dog My Cat- at CentralPlaza Chiangrai

วันที่ 09 กัันยายน 2019 เวลา 16:03:01 นาที

news

เชิญชมการแสดงความสามารถ ในงาน Kindergarten StarShow ร้อง เล่น เต้น โชว์ 28-29 กันยายน นี้

วันที่ 09 กัันยายน 2019 เวลา 13:55:21 นาที

news

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Healthy Heart Good Quality of Life หัวใจดีชีวีมีสุข

วันที่ 09 กัันยายน 2019 เวลา 13:37:00 นาที

news

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Healthy Heart Good Quality of Life หัวใจดีชีวีมีสุข

วันที่ 04 กัันยายน 2019 เวลา 13:01:30 นาที

news

โรงเเรมเฮอริเทจ เชียงราย เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

วันที่ 18 กันยายน 2019 เวลา 08:59:22 นาที

news

โรงแรมเพชรสยามพาเลซ จังหวัดเชียงราย รับสมัครเบลบอย (พร้อมเริ่มงานทันที)

วันที่ 18 กันยายน 2019 เวลา 08:59:03 นาที

news

บจ.รักษาความปลอดภัย สวัสดี อินเตอร์ กรุ๊ป รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ด่วน

วันที่ 17 กันยายน 2019 เวลา 15:31:08 นาที

news

บริษัท หันมาลูนวดแผนไทย กำจัด รับสมัครพนักงาน

วันที่ 17 กันยายน 2019 เวลา 14:52:55 นาที

news

บริษัทธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานหลายอัตรา

วันที่ 17 กันยายน 2019 เวลา 14:51:38 นาที

news

อีซูซุเชียงราย โดยกลุ่มนกเงือก รับสมัครพนักงานขาย หลายอัตรา

วันที่ 17 กันยายน 2019 เวลา 13:50:20 นาที

news

บุญส่งคาร์เซอร์วิส รับสมัครช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ พนักงานขายและรับงาน ด่วน

วันที่ 17 กันยายน 2019 เวลา 13:48:31 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 14/09/2019 เวลา 07:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 24.8 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 93 %
ความกดอากาศ : 1008.94 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศตะวันออก ความเร็ว 5.6 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 15.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชั่วโมงที่แล้วมามีฝนธรรมดาตก
ฝนสะสมวันนี้ : 21.4 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:08 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:22 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 17 ครั้ง

42.5%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 16 ครั้ง

40%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง

10%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

7.5%