web
stats
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

สื่อวีดีทัศน์เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 43 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

“โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพะเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 23 ครั้ง โดย งานธุรการ

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 82 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 44 ครั้ง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (แรงงาน) เพื่อเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 62 ครั้ง โดย งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 57 ครั้ง โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์การออกบริการเคลื่อนที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระภาษีฯ และค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 67 ครั้ง โดย งานพัฒนารายได้

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ฉบับที่ 2/2561

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขฉบับที่ 3/2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

download

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ โดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1-3 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 6 ครั้ง โดย admin

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาดำเนินการแก้ไข โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 10 ครั้ง โดย admin

ประกาศ ขอบเขตงานจ้างออกแบบและจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จำนวน 7 โครงการ ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง โดย admin

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จัดจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 13 ครั้ง โดย admin

ประกาศเปิดเผย แบบแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีขอนำประกาศวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และวิธีประกวดราคานานาชาติ และประกาศแลกเปลี่ยน ขึ้นเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง โดย admin

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย admin

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 4 ครั้ง โดย admin

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง โดย admin

ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 34 ครั้ง โดย admin

รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 - พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)

เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง โดย admin

news

ขอเชิญทอดกฐินสามัคคีทางแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๓ ณ วัดพระธาตุผาเงา วันเสาร์ที่ ๙ -วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 17:08:15 นาที

news

เที่ยว เชียงราย แต้ แต้ สุขทุกวัย สนุกทุกไลฟ์สไตล์ ทริป 2 วัน 1 คืน ชมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชาวเขาสัมผัสกลิ่นไอสวรรค์บนดอย

วันที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 12:09:34 นาที

news

ขอเชิญร่วมงาน Sriburin Angel Day Your smile is my happiness สวยสะพรั่ง ไม่ว่าจะวัยไหน

วันที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 09:39:00 นาที

news

นิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินน้อย ขัวคิดส์ ครั้งที่ 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 09:22:02 นาที

news

ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน กันยายน 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 09:16:24 นาที

news

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการสำรวจ ค้นหา ท่อแตกท่อรั่ว

วันที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 12:58:26 นาที

news

มาตรการและข้อเสนอแนะสำหรับประชาชนในช่วงฤดูการระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 11:52:30 นาที

news

รถรางเทศบาลนครเชียงรายเตรียมเสริมจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย

วันที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 15:36:10 นาที

news

ไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์..มีปัญหามาคุยกัน ในงาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 15:11:35 นาที

news

ททท.เชียงราย เชิญเที่ยวงานประเพณีโล้ชิงช้า ประจำปี 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2019 เวลา 11:42:26 นาที

news

ประเพณีโล้ชิงช้า วิถีชีวิตชนเผ่าอาข่าจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 (Akha Swing Festival 2019 in Chiang Rai)

วันที่ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 12:54:01 นาที

news

เชิญเที่ยวเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ บ่อฉ่องตุ๊ ประจำปี 2562

วันที่ 18 สิงหาคม 2019 เวลา 16:40:14 นาที

news

ตลาดประชารัฐ MODERN TRAD 26-31 กรกฎาคม นี้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2019 เวลา 09:19:46 นาที

news

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมตลาดนัดชายแดนภาคเหนือ ประจำปี 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2019 เวลา 15:32:12 นาที

news

ไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์..มีปัญหามาคุยกัน ในงาน สถานีประชาชนสัญจร จ.เชียงใหม่

วันที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 15:11:35 นาที

news

ขอเชิญร่วมเดิน - วิ่ง ย้อนรอยวันวาน พานพิทยาคม มินิมาราธอน 2019

วันที่ 22 สิงหาคม 2019 เวลา 11:02:17 นาที

news

ศุภาลัย เบลล่า แม่กรณ์-เชียงราย หลากหลายแบบบ้าน ราคาเริ่มต้นล้านกว่าบาท

วันที่ 21 สิงหาคม 2019 เวลา 12:44:36 นาที

news

เตรียมพบกับ NEW MG EXTENDER 24 สิงหาคมนี้

วันที่ 21 สิงหาคม 2019 เวลา 09:01:44 นาที

news

มาช้อปกับสุดยอดสินค้าคุณภาพที่งาน SME ONE FEST 2019

วันที่ 20 สิงหาคม 2019 เวลา 13:17:07 นาที

news

งานประกวด Makeup Contest กับแบรนด์ ARTY PROFESSIONAL โรบินสันเชียงราย

วันที่ 15 สิงหาคม 2019 เวลา 10:00:29 นาที

news

Moc Biz Club Fair 2019 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเครือข่ายธุรกิจ

วันที่ 15 สิงหาคม 2019 เวลา 09:58:14 นาที

news

โรงแรมนายญ่า รับสมัครพนักงาน

วันที่ 24 สิงหาคม 2019 เวลา 09:34:14 นาที

news

SCT.Travel C Rai Ltd. รับสมัคร พนักงานขับรถ. 2 อัตรา

วันที่ 24 สิงหาคม 2019 เวลา 09:32:30 นาที

news

บริษัท เชียงรายทัวร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2019 เวลา 09:31:14 นาที

news

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู จำนวน 6 อัตรา

วันที่ 24 สิงหาคม 2019 เวลา 09:30:05 นาที

news

ร้าน แสงจันทร์ตะวันรอน แม่จัน รับสมัครพนักงาน การันตรีรายได้ดี

วันที่ 24 สิงหาคม 2019 เวลา 09:28:13 นาที

news

แจ้งตำแหน่งงานว่าง อีซูซูเชียงราย ของกลุ่มนกเงือก ค่ะ

วันที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 17:09:05 นาที

news

Chiangrai Lake Hill Resort เชียงราย เลค ฮิลล์ รีสอร์ท รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 16:44:33 นาที

ภาพกิจกรรม - ผลงาน

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย

รายงานสภาวะอากาศ - เชียงราย : อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ : 24/08/2019 เวลา 07:00 นาฬิกา

อุณหภูมิ : 24.6 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 95 %
ความกดอากาศ : 1007.72 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออก ความเร็ว 1.9 กม./ชม.
ทัศนวิสัย : 9.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 7.9 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:02 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:43 น.

แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุดสำนักปลัด โหวตหัวข้อนี้ 17 ครั้ง

42.5%

กองคลัง โหวตหัวข้อนี้ 16 ครั้ง

40%

กองช่าง โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง

10%

กองการศึกษา โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง

7.5%